Associations in the Greco-Roman World (AGRW)

An expanding collection of inscriptions, papyri, and other sources in translation (run by Philip A. Harland)

Resolution (frag.) an Association Meeting in a Prayer-house (51-30 BCE) Unknown - Unknown


Unknown (Unknown, Egypt), 51-30 BCE (?)
GRA III 288 = PRyl IV 590 = CPJ I 138 = Papyri.info TM 5306 = AGRW ID# 31565
Copenhagen Inventory info: 674


bibliography            

A tattered papyrus (11 x 12 cm) now in the John Rylands Library in Manchester (Gr. 590). The use of the term prayer-house for the place of gathering suggests that this may be a Judean association.

. . . at the assembly (synagōgē) that took place in the prayer house (proseuchē) . . . to Demetrios who belongs among the “first friends,” doorkeepers (?), ushers, and chief ministers. . .  Kamakos . . . secretary . . . to the synod (synodos) . . . with the . . . and has been arranged . . . (too fragmentary to translate) . . . of the synod . . . yearly . . . of the members of the burial society (taphiastai) (?) from the . . . of the coming new year (?) . . . of the fellow member of the burial society (syntaphiastēs) . . . that are appropriate . . . to the secretary (grammateus) . . . service . . . of the synod . . .

Translation by: Mark Mueller (with modifications)[ -ca.?- ] ̣ ἐπὶ τῆς γ[ε]ν̣η̣θ̣ε̣ί̣σης σ̣υ̣ν̣αγωγῆς ἐν τῆι προσευχῆι | [ -ca.?- Δημητ]ρίωι τῶν [(πρώτων)] φίλων καὶ θ̣[υ(ρωρῶν)(?)] καὶ εἰσαγγελέων καὶ ἀρχυ̣π̣ηρε(τῶν) | [ -ca.?- ] Κάμακος [ ̣ ̣ ̣]..[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ξ [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣[ ̣ ̣ γραμ]μ̣ατεὺς | [ -ca.?- ̣ ̣] ̣ ̣ ̣ ̣[ -ca.?- κυον εἰς τὴν σ]ύνοδον || [ -ca.?- ̣]ου σὺν τοῖ[ς ̣] ̣ ̣ ̣ ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ρασιος κα̣ὶ̣ συλ̣λ̣ελόχισται | [ -ca.?- ]ρ̣κως το ε ̣[ ̣] ̣αλλ εμ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣]υ ἐν τοῖς ἐρ̣χο ̣[ ̣] ̣ ̣ ̣ ̣ντα̣ς | [ -ca.?- ̣]μ̣ε̣ δικαι̣ ̣[ ̣ ̣] ̣ ̣ ̣ ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ε̣ιν ἐφʼ ὧιτε ἐτεάς [ ̣]ς | [ -ca.?- σ]υνόδου [ -ca.?- ] ̣φ̣[ ̣] ̣ ̣[ ̣ ̣ ̣]κ̣αιρ̣οις | [ -ca.?- ̣]ωι κ̣α̣τ̣ʼ ἔτ̣ο[ς ̣]ει επτ̣ ̣[ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣]ιου γ ̣ι̣λ̣ι̣ ̣ ̣ ̣ωι με[ ̣]ε̣ || [ -ca.?- ̣]ινων ε ̣[ ̣]σ̣ου κ[οινοῦ(?) ̣ ̣ ̣ ταφι]α̣σ̣τ̣ῶν ἐκ τῆς | [ -ca.?- ̣ ̣]τ̣ε α̣τ̣ε̣[ ̣] ̣πον[- ca.9 -]φαλλισμων κα̣[ -2-5- ] | [ -ca.?- ] ̣ο τοῦ ἐσομ̣έ̣νου κα̣ι̣[νοῦ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ οὐ]δʼ⟦ι⟧ ἐ̣ν α̣ὐ̣λ̣ῶ[ι -2-6- ] | [ -ca.?- ̣ ̣]μαι Ευδ[ ̣ ̣] ̣ι̣[- ca.12 -]τ̣ο̣ῦ̣ συνταφια[στοῦ] | [ -ca.?- ̣ ̣]σεται [ο]ἷς προ̣σ̣[ήκει ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ γ]ρ̣αμματεῖ ἀκολ̣[ούθως] || [ -ca.?- ̣] εἰς ἱ̣ερο ̣[ ̣ ̣] ̣απ[- ca.12 -]ια τοῦ δελ ̣[ -ca.?- ] | [ -ca.?- το]ῖ̣ς λει[του]ρ̣[γ - ca.12 -] συνόδου τοῦ [ -ca.?- ] | [ -ca.?- ̣ ̣ ̣] ̣ ̣ ̣ ̣[- ca.15 -] ̣θησεται ξ[ -ca.?- ] | [ -ca.?- ]α̣θ̣ε̣ς̣ [ -ca.?- ].

Item added: July 17, 2020
Item modified: July 17, 2020
ID number: 31565
Short link address:
http://www.philipharland.com/greco-roman-associations/?p=31565

Leave a Question, Comment or Correction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*