Associations in the Greco-Roman World (AGRW)

An expanding collection of inscriptions, papyri, and other sources in translation (run by Philip A. Harland)

Receipts for Loans by a Guild (182 or 158 BCE) Unknown - Unknown


Unknown (Unknown, Egypt), 182 or 158 BCE
GRA III 286 = Martinez and Williams, "Records of Loan Receipts from a Guild Association," ZPE 118 (1997), 259-63 = SB XXIV 16296 = Papyri.info TM 79429 = AGRW ID# 25340
Copenhagen Inventory info: 1505


bibliography            

Cartonnage papyri containing three loan receipts of unknown Egyptian provenance (P. Texas, inv. 8). Now in the Harry Ransom Humanities Research Center of the University of Texas. The position of leader of the people (demosiarchēs) seems to be internal to the association (rather than a civic title).

(starting at line 3)

Menestheus son of Chares to Herakles, leader of the people (demosiarchēs), greetings. I agree that I have received . . . from the (?) . . . common funds 5 talents and 5000 copper drachmas . . ., which I will pay back to you in the month of Mesore in the 23rd year, and if I do not pay it back, you may seize me without responsibility in any way you see fit.  Farewell. . . Phamenoth (?) . . .

Asklepiades son of Kasas to Herakles, leader of the people, greetings. I agree that I have received from the common funds 3000  copper drachmas . . . (?) 93, and 3 obols, which I will pay back in the month of Mesore in the 23rd year, and if I do not pay it back, you may seize me without responsibility in any way you see fit.  Farewell. Phamenoth . . .

Xenikos to Herakles, leader of the people, greetings. I have received from the common funds 859 copper drachmas and 3 obols, which I will pay back in the month of Mesore in the 23rd year and I will do as above written. Farewell. Phamenoth . . .

Translation by: Harland[- ca.14 - ἐὰν] δ̣ὲ μὴ̣ [ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣] ̣ ̣ ̣[- ca.27 -] | [- ca.10 - α]ἱ̣ρ̣ῆ̣` ἀ̣ν̣υ̣π̣ευ̣θ̣ύ̣[νω]ι̣ ὄ̣ντι. Ἔ̣ρ̣ρ̣[ωσο. Φαμε]ν̣ὼτ. |

{hand 2} Μενε̣σ̣θ̣ε̣ὺς Χάρητος Ἡ̣ρ̣ακλεῖ δ̣ειμ̣ο̣σ̣ιάρχωι̣ χ̣α̣ί̣ρ̣ε̣ι̣ν. [Ὁ]μ̣ολογῶ ἔχε[ιν ἀπὸ τῶν] | κοινῶν χρη̣μ̣ά̣των χ̣α̣λ̣κ̣ο̣ῦ̣ τάλαντα ε̣ κα̣ὶ̣ δραχμ̣ὰ̣ς̣ π̣εν̣τακισχ̣[ιλίας ̣ ̣ ̣ ̣,] || ἃς ἀποδώσω σοι ἐ̣μ μη̣ν̣ὶ̣ Μεσορε̣ὶ τοῦ τρίτου καὶ αἰκοστοῦ ἔτο̣υς· [ἐὰν δὲ μὴ ἀπο]|δῶ, ἐξέστα̣ι̣ σοι ἐνεχυράζε̣ιν με παντὶ τρόπωι ᾧ ἐὰν αἱ̣ρεῖ ἀν[υπευθύνωι] ὄντι | Ἔρρωσο (?) Φαμενώθ̣. |

{hand 2} Ἀσκληπιάδης Κασ̣ᾶ̣τ̣ο̣ς̣ Ἡρακλῇ {κ̣λ̣ῇ̣} δ̣η̣μ̣ο̣σ{ο̣}ι̣ά̣ρ̣χ̣ω̣ι̣ χ̣α̣ί̣ρ̣ε̣ι̣[ν. Ὁμολογῶ ἔχειν] || ἀπὸ τῶν κ[ο]ι̣νῶν χρη̣μάτων χαλκοῦ δραχμ̣ὰ̣ς̣ τρισχιλία[ς - ca.15 -] | ἐνεα̣ήκ̣[ο]ν̣τα τρεῖς τριώβολον, ἃ̣ς ἀποδώσω ἐν̣ μ̣ηνὶ Μεσορ[ὴ τοῦ τρίτου] | καὶ ει0κο̣στοῦ ἔτο̣υ̣ς̣. Ἐὰν δὲ μὴ̣ [ἀπο]δῶ, ἐξ̣έ̣σ̣ται σ̣οι ἐνεχ[υράζειν με] | παντ̣ὶ̣ τ̣ρόπ<ωι> ὧι ἂν{ν} αἱρεῖ, ὄντι ἀ̣νυπευθ̣ύ̣ν̣(ωι). Ἔρρωσο. [Φαμενώθ.] |

Ξενικὸς Ἡρακλεῖ δημ̣οσιάρχῳ χ̣[αί]ρ̣ε̣ι̣ν. ἤχω ἀπὸ τῶν κοινῶ̣[ν χρημάτων] || χ̣αλκοῦ δραχνὰς ὀκτακοσ̣ίας π̣αν̣τήκοντα ἐνν̣έ̣α τριώ̣β̣ο̣[λον, ἃς ἀποδώσω] ἐν νηνὶ νε̣[σ]ορὴ τοῦ τρίτου καὶ εἰγοστο̣ῦ ἔτ̣ου<ς> {ετου} καὶ ποι[ήσω καθότι προ]|γέγραπτ̣αι. Ἔ̣ρρωσ{σ}ο̣ Φαμ[ενώθ.]

Item added: January 19, 2020
Item modified: January 22, 2020
ID number: 25340
Short link address:
http://www.philipharland.com/greco-roman-associations/?p=25340

Leave a Question, Comment or Correction

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*